10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2017 - FACE - Future and career expansion