10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới 2016 - FACE - Future and career expansion