Chương trình Thạc sĩ không cần GMAT/GRE tại NEU, Mỹ