Đại học La Trobe, Australia, học bổng du học Úc, Đại học hàng đầu tại Úc