Đại học Monash, Australia - thành viên nhóm G8 - FACE - Future and career expansion