Đại học Queensland (UQ) - thành viên nhóm G8 - FACE - Future and career expansion