Đại học Sydney, Australia - Thành viên nhóm G8 - FACE - Future and career expansion