Du học Hè 2018 - Trưởng thành sau khóa học 4 tuần tại Sydney, Australia. - FACE - Future and career expansion